افتخارات و تقدیرنامه ها

 

 

دکتر محمود رضا جعفری

رئیس هیئت مدیره

دکتر مهناز قمی

مدیر عامل


مسئول فنی

دکتر فاطمه محمدی


تیم تولید

مهندس علی رضا منتخبی

 

 

 

.