مقالات مرتبط با نانو کورکومین

 

اثر محافظتی کورکومین در بیماری پارکینسون

خواص کورکومین در محافظت از نورون ها بر پایه مدل حیوانی با بیماری پارکینسون

آزمایشات بصورت سیستماتیک و تکرار شونده

کورکومین (دی فرولوئیل متان) یک پلی فنول استخراج شده از گیاه curcuma longa که در جنوب شرقی آسیا ، چین ، هند ، برای مصارف غذا و دارو استفاده میشود. و حتی اثر محافظتی این ترکیب بر روی نورون ها شناخته شده است.

روش : از یک بررسی منظم برای ارزیابی جامع اثر کورکومین در سیستم ایمنی جهت پارکینسون ، از یک جستجوی الکترونیکی و ساده (مطالعاتی) استفاده شده برای شناخت اثر کورکومین در مدل های حیوانی مبتلا به پارکینسون به روش متا آنالیز

توضیحات: 13 مطالعه با مجموع 298 حیوان مورد آزمایش قرار گرفته شد که کیفیت آزمایش از 2 به 5 متغییر است.

اکثرا کورکومین نقش محافظتی برای درمان پارکینسون دارد در حالی که 5 مطالعه  نشان داد گورکومین دارای اثر ضد التهابی است.

4 مطالعه نشان دهنده توانایی آنتی اکسیدانی کورکومین در محافظت از نورون های Substantia nigra  و همچنین موجب بهبود سطح دوپامین نورون های استریاتال و کاهش آپوپتوز  عصبی و بهبود عملکرد در مدل های حیوانی شده است.

اکثر مطالعات فیدبک مثبت گزارش شده است به شرح زیر است :

موثر در برابر اختلالات ناشی از Mn هیپوکامب

هوموستاز انتقال دهنده عصبی

نتیجه : نشان دهنده اثر بخشی مشخص از کورکومین در مدل تجربی که میتواند یک داروی محافظتی نورون در بیماری پارکینسون شناخته شود. و به عنوان یک ضد التهاب توانایی کاهش  GFAP، سرکوب گر NF-KB، 1L

و یک آنتی اکسیدان قوی در کاهش آپوپتوز نورون

منبع:

Neuroprotective properties of curcumin in toxin-base animal models of Parkinson’s
disease: a systematic experiment literatures review